අනුග්‍රාහක භවතුන්

අධි තාක්ෂණික අංශය

 • Charter Global

  න්‍යාශ සමාගමක් වන Charter Global, මෘදුකාංග සංවර්ධනය හා නඩත්තු කිරීම සඳහා Agile සහ දියඇලි ආකෘති භාවිතා කරයි. ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය, CMMI තුන්වන ශ්‍රේණියේ ක්‍රියාවලි සඳහා උපදේශන සේවා ඔවුනට සපයා දෙයි

 • Computer Land UK

  PEN පරීක්ෂාව සහ අවධානම් තක්සේරුකරණ පරීක්ෂාව භාවිතයෙන් මෙම සමාගමේ යෙදුමක් සඳහා පාරිභෝගික තොරතුරු සුරක්ෂිතතා පරීක්ෂණ සේවා ඩිජිටල් ආයතනය විසින් සපයා දී තිබේ..

 • Credit Capital Research Technologies Pvt Ltd

  ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය, SQL සර්වර ව්‍යාපාරික බුද්ධීන් -SSIS,SSRS සහ SSAS යනාදී සේවා සපයයි.

 • Emerson Export Engineering Centre

  Silverlight, Sharepoint, ASP.Net 3.5, ස්වයංක්‍රීය හා ස්වයංක්‍රීය නොවන පරීක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධව එමර්සන් අපනයන ඉන්ජිනේරු සේවා මධ්‍යස්ථානයට ඩිජිටල් සමූහ ආයතනය සේවා සපයාදී තිබේ.

 • Etail Solutions, LLC

  විද්‍යුත්-වාණිජ්‍යය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණ මෘදුකාංග වල ලැයිස්තුගත කිරීම්, රූප පිරිසිදු කිරීම් සහ වාර්තාකරණ කටයුතු සඳහා පසු-කාර්යාල සහය සේවා ඩිජිටල් ආයතනය විසින් සපයනු ලැබීය.

 • Eternus Solution Pvt Ltd

  ව්‍යාපාරික විශිෂ්ඨත්වය, තාක්ෂණය සහ ලොව ඉහලම පෙලේ සේවාවන්ගේ සංකලනයක් Eternus Solution විසින් සපයා දෙනු ලැබේ. මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මෙම.

 • EZWARE TECHNOLOGIES Pvt Ltd

  මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේදී ඩිජිටල් ආයතනය මෙම සමාගමට සහාය විය

 • GSS America Infotech Ltd

  ශෙයාපොයින්ට් 2010 මත MOSS 2007 සිට SP 2010 දක්වා සංක්‍රමණය සඳහා, කාර්ය ගැලීම් සංවර්ධන සේවා සහ Single Sign On පිළිබඳව උපදේශන සේවා සහ විසඳුම් ඩිජිටල් ආයතනය විසින් සපයා දෙන ලදී.

 • ITCube Solutions Pvt. Ltd.

  මෙම සමාගම ව්‍යාපාරික විශ්ලේෂක, ද්වාර සංක්‍රමණය සහ කාර්ය ගැලීම්/ සුචලතා යන ප්‍රධාන අංශ තුන හා සම්බන්ධ මෘදුකාංග සංවර්ධනය වෙත අවධානය යොමු කරයි. ඩිජිටල් ආයතනය විසින් ශෙයාපොයින්ට් 2010 මත සේවා සපයන ලදී.

 • Mediawide Labs Pvt Ltd

  එතෙර මෙතෙර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අති විශාල අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් Mediawide ආයතනයට පවතින අතර ඔවුන් වටා සුවිසල් අනුග්‍රාහක භවතුන් සංඛ්‍යාවක් එක් රොක්වී ඇත. ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා

 • MESTECH Services Pvt Ltd

  ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සම්බන්ධයෙන් මෙස්ටෙක් ආයතනයට සහය දැක්වීය

 • Nayamode Solutions Pvt Ltd

  ඩිජිටල් ආයතනය විසින් ශෙයාපොයින්ට් නිර්මාණය සහ නිර්මාණකරණ සේවා සම්බන්ධයෙන් මෙම ආයතනයට සේවා සපයා දෙන ලදී.

 • Turck India Automation Pvt Ltd

  ඩිජිටල් ආයතනය විසින් ශෙයාපොයින්ට් නිර්මාණය සහ නිර්මාණකරණ සේවා සම්බන්ධයෙන් TRUCK ආයතනයට සේවා සපයා දෙන ලදී.

 • PCB Apps India Pvt Ltd

  මෙම ආයතනයට JDEdwads උපදේශන සේවා සපයා දෙන ලදී.

නීතිය සහ නියාමිතික අනුකූලතා අංශය

 • AccessData Group

  තම ක්ෂේත්‍රය තුල ඇති ප්‍රමුඛතම පෙලේ නිමැවුම් සඳහා තාක්ෂණික සංවර්ධනයෙන් ඩිජිටල් ආයතනය ඔවුනට උපකාරී වේ

 • IPRO

  තම ක්ෂේත්‍රය තුල ඇති ප්‍රමුඛතම පෙලේ නිමැවුම් සඳහා තාක්ෂණික සංවර්ධනයෙන් ඩිජිටල් ආයතනය ඔවුනට උපකාරී වේ

 • Lexis Nexis

  eDiscovery නම් වූ තම ප්‍රධාන නිමැවුම සඳහා මෘදුකාංග නිර්මාණකරනයේදී ඩිජිටල් ආයතනය LexisNexis වෙත විශේෂඥ උපදේශන සේවා සපයන ලදී.

 • Wolters Kluwer

  පරික්ෂාව, ව්‍යාපාරික බුද්ධීන්, දත්ත කළමනාකරණ යෙදුම් ගොඩනැගීම සහ අවශ්‍ය විට කාර්ය මණ්ඩල සැපයුම් සේවා යනාදී වූ මෘදුකාංග සංවර්ධනයට අදාල සියළුම අංශ සම්බන්ධයෙන් වෝල්ටර් ක්ලුවර් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ.

අධ්‍යාපනය

 • Abhinav Education Society

  මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර සේවා සම්බන්ධව උපදේශන කටයුතු වලදී අභිනව් අධ්‍යාපනික සමාජය වෙත ඩිජිටල් ආයතනයේ සහය දක්වන ලදී

 • Asian Academy of Professional Training

  මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර සේවා සම්බන්ධව උපදේශන කටයුතු වලදී ආසියානු ඇකඩමිය වෙත ඩිජිටල් ආයතනයේ සහය දක්වන ලදී

 • Core Education & Technologies Limited

  මෙම ආයතනය වෙත JDEdwards සේවා සපයනු ලැබීය

 • The Glodyne Technoserve Limited

  ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් ASP.net, SQL සර්වරය අදාල කර ගනිමින් විද්‍යුත්-රාජ්‍ය සහ තාක්ෂණික උපදේශන සේවාවන් මෙම ආයතනය වෙත සපයනු ලැබීය

 • NAFA

  විද්‍යුත්-වාණිජ්‍යය සහ වෙබ් සංවර්ධන නව ඇරඹුම් වලට සහය වන තොරතුරු තාක්ෂණික හවුල්කරුවෙකු ලෙස ඩිජිටල් ආයතනය NAFA ආයතනයට සම්බන්ධ වී ඇත

 • Polytechnic WA, Australia

  පොලිටෙක්නික් වෙස්ට් ආයතනයේ මූඩ්ලය භාවිතයෙන් සිදුකරනු ලබන සමහරක් විද්‍යුත්-අධ්‍යයන යෙදුම් සංවර්ධන නව්‍යකරණයන් සඳහා ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය සහය දක්වයි

 • Public Health Foundation of India

  මෙම ආයතනයේ විද්‍යුත්-අධ්‍යයන සහ වෙබ් සංවර්ධනය සම්බන්ධ වන සුළු හා විශාල පරිමාණයේ තොරතුරු තාක්ෂණික මුලපිරීම් සඳහා ඩිජිටල් ආයතනය සහය වෙයි.

 • World Virtual School

ඩිජිටල් මාධ්‍ය, මාධ්‍ය සහ ප්‍රකාශනය

 • Digi Enviro Media Pvt Ltd

 • Ripen Interactive

  රයිපන් ඉන්ටරැක්ටිව් යනු වෙළඳනාම සහ සන්නිවේදන කළමනාකරණ නියෝජිතායතනයකි. ඩිජිටල් ආයතනය ඔවුනට පසු-කාර්යාල තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා සපයා දෙයි

 • CoMag Marketing

  ඩිජිටල් ආයතනය මෙහි අනුබද්ධ ආයතන කිහිපයක් වෙත වෙබ් සංවර්ධනය සහ තොරතුරු තාක්ෂණික යටිතල ව්‍යුහ සපයා දෙයි

 • Global Turnkey Systems

 • Wolters Kluwer

  පරික්ෂාව, ව්‍යාපාරික බුද්ධීන්, දත්ත කළමනාකරණ යෙදුම් ගොඩනැගීම සහ අවශ්‍ය විට කාර්ය මණ්ඩල සැපයුම් සේවා යනාදී වූ මෘදුකාංග සංවර්ධනයට අදාල සියළුම අංශ සම්බන්ධයෙන් වෝල්ටර් ක්ලුවර් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ

නිෂ්පාදනය

 • SIDEL India Pvt Ltd

  විකුණුම් මෙවලම්, රැකියා මිල කිරීම ස්වයංක්‍රීයකරණය, පාරිභෝගික පැමිණිලි බහිර්ජාල ද්වාර, ඩෑෂ්බෝඩ් ගොඩනැගීම, ආකෘති වෙළඳසැල්, ස්වයංක්‍රීයකරණය යනාදී කේන්ද්‍රීය නොවන ක්‍රියාවලි සම්බන්ධයෙන් SIDEL වෙත ඩිජිටල්.

 • Garware-Wall Ropes Ltd.

  ඩිජිටල් ආයතනය විසින් මෙම සමාගම වෙත මානව සම්පත් ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීයකරණය, හෙල්ප් ඩෙස්ක්, වත්කම් අධීක්ෂණය යනාදිය සහිත අන්තඃජාල ද්වාරයක් ගොඩනගා දෙන ලදී

 • Deepak Nitrite Ltd

  ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය විසින් බැංකු සාම්‍ය සබැඳි, හෙල්ප් ඩෙස්ක්, අන්තඃජල ද්වාර, කාල සටහන් කළමනාකරණ පද්ධති යනාදිය සම්බන්ධ විසඳුම් මෙම ආයතනයට සපයා දෙන ලදී.

 • Preci Forge & Gears

  ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සම්බන්ධයෙන් Preci Forge & Gears ආයතනයට සහය දැක්වීය

සෞඛ්‍ය, රජය සහ ඉන්ජිනේරු විද්‍යාව

 • Aichelin Unitherm Heat Treatment System I Pvt Ltd

  Aichelin Unitherm Heat Treatment System පුද්ගලික සමාගම වෙත ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සම්බන්ධයෙන් සහය දැක්වීය

 • Lumedx Healthcare Technologies (India) Pvt Ltd

  LUMEDX පුද්ගලික සමාගම වෙත ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය මයික්‍රොසොෆ්ට් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවා සම්බන්ධයෙන් සහය දැක්වීය

 • Inventiv Health

  මෙම ආයතනයේ අනුබද්ධායතන කිහිපයක් වෙත තාක්ෂණික සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඩිජිටල් ආයතනය සහය දක්වයි.

 • Fiji Government

  රාජ්‍ය ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තු සහ මහජනයා එකට සම්බන්ධ කරවන විවිධ වර්ගයේ විද්‍යුත්-ප්‍රජා ද්වාර ගනනාවක්ම ඩිජිටල් ආයතනය විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී