විෂය අධ්‍යනයන්
මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය, මුද්‍රණය සහ දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඒකීය වූ සැකසුම් පද්ධතියක් සපයමින්
එක්සත් ජනපදයේ නගර 50කට අධික ප්‍රමාණයක රාජ්‍ය අනුකූලතා ගොනු කිරීම් සහ සෙවීම් සේවා සපයන්නෙකි. කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ සිටින විශාලතම සහ පැරණිතම නියාමිතික අනුකූලතා ගොනුකිරීම් සැපයුම්කරුවෙකි.
මෙම ආයතනය ගතික තොරතුරු වඩාත් සාධනීය ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට, ක්‍රියාදාමයන් වේගවත් කිරීමට සහ බරපතල තීරණ ගැනීමට සුදුසු බුද්ධිමය මෘදුකාංග සහ සේවා විසඳුම් නීතිමය වෘතීකයන්ට සපයන ඉහල පෙලේ සැපයුම්කරුවෙකි. මුද්‍රණය
රටවල් 32ක් පමණ තුල, නගර 600කට අධික ප්‍රමාණයක විහිදුණු වැඩ බිම් සහිත දේශීය ජනතාව කේන්ද්‍ර කරගත් ප්‍රමුඛ පෙලේ වෙබ් යෙදුම් සපයන්නෙකි. මේවා මෙම කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ තුල තිබෙන මෙවන් වැඩ බිම් අතර වේගවත්ම වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.
ප්‍රමුඛ පෙලේ නීති සේවා තොරතුරු සහ මෘදුකාංග විසඳුම් සපයන්නෙකු වන මෙම අනුග්‍රාහක භවතා සියවසකට ආසන්න කාලයක් පුරාවට අලෙවිකරණය සම්බන්ධයෙන් පෙරමුණේ සිටින්නෙකි.
දේශය පුරා නගර 40කට අධික ප්‍රමාණයක් තුල කාර්යාල සහිත රාජ්‍ය අනුකූලතා ගොනු කිරීම් සේවා සපයන්නෙකි. මෙම ආයතනය මෙම කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ විශාලතම සහ පුරාණතම සමාගම් වලින් එකකි.