ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය බලයලත් ප්‍රෝමෙට්‍රික් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වේ

Thu, 2013-10-03 20:15 -- thedigitalgroup

ෆීජි දූපත් තුලදී ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය බලයලත් ප්‍රෝමෙට්‍රික් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් (Authorized Prometric Test Center – APTC) බවට පත්ව ඇත. ෆීජි ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය, අදාල තක්සේරුකරණ ක්‍රියාවලිය සහ වින්‍යාසය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රෝමෙට්‍රික් ආයතනය විසින් අනුමත කරනු ලැබීය. මෙම ජයග්‍රහණයත් සමඟ ඩිජිටල් ආයතනයට මයික්‍රොසොෆ්ට් තාක්ෂණයන් හා ITIL වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ඉහල තත්වයේ පුහුණු වැඩසටහන් සහ සහතික පත්‍ර විභාග සඳහා සුදුසුතම පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. අපගේ බලයලත් ප්‍රෝමෙට්‍රික් පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන හරහා ලොව පුරා ප්‍රමුඛතම පෙලේ සංවිධාන වලින් සපයනු ලබන විවිධ වර්ගයේ සහතිකපත්‍ර විභාග 800ක් පමණ ලබා ගත හැක. මේ නිසා, මධ්‍යස්ථානය තුලම පවත්වනු ලබන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලතම මට්ටමේ පුහුණු වැඩසටහන් සහ මයික්‍රොසොෆ්ට්, EXIN වැනි ඉහල පෙලේ සංවිධාන වලින් ප්‍රධානය කරනු ලබන MTA, MCSD, MSCE, ITIL යනාදී විවිධ සහතිකපත්‍ර ලබා ගැනීමට සිසුන්ට සහ වෘත්තීකයන්ට අවස්ථාව උදා වී තිබේ.

Article Type: 
ප්‍රකාශිත දිනය: 
සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 13, 2013