ව්‍යවසාය දත්ත කළමනාකරණය

Mon, 2013-08-05 17:11 -- thedigitalgroup

ව්‍යාපාර ක්‍රියාදාමයන්ට සහාය වීම සඳහා දත්ත එක් රැස් කරන ආකාරය, ගබඩා කරන ආකාරය සහ ක්‍රියායනය කරන ආකාරය තීරණය වන්නේ දත්ත නිර්මාණ ශිල්පය සහ කළමනාකරණය මතය. හොඳින් අර්ථ දක්වන ලද දත්ත නිර්මාණ ශිල්පයක් ඔබට, දත්ත අති විශාල ප්‍රමාණයක් කාර්‍යක්ෂමව කළමනාකරණය කර ගැනීමටත්, ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් හැකියාව ලබා දෙනු ඇත.

ඔබගේ ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් සඳහා දත්ත කෙතරම් වැදගත් දැයි ඩිජිටල් ආයතනයට මනා අවබෝධයක් ඇත. දත්ත සහ ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා පිළිබිඹු කරන මාන ආකෘති නිර්මාණය අශ්‍රිත කර්මාන්ත රාශියක් හමුවේ ලබා ඇති අත්දැකීම් සමුදායකින් අපි ශක්තිමත් වෙමු. කිසිදු ප්‍රධාන වෙනසකට බඳුන් නොකර වසර ගනනාවක් යනතුරු ඔබට ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ස්ථායී, නව පරිගණක තාක්ෂණයන්ට ඔබින සේ වෙනස් කර හැකි(scalable) දත්ත නිර්මිතයක් අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස ඔබට ලැබෙනු ඇත.

ඔබේ ව්‍යාපාරයේ සාම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාරික ගනුදෙනු ක්‍රියාවලි පද්ධති සඳහා දත්ත ආකෘතිද, දත්ත ගවේෂණය සහ ගබඩා කිරීම සඳහා මාන ආකෘතිද නිර්මාණය කරදෙමින්, ඔබේ ව්‍යාපාරමය බුද්ධියෙන් සහ ව්‍යාපාර වාර්තාකරණ සේවා යෙදුම් වලින් දත්ත උදෘත (extract) කර ඒවා ප්‍රයෝජනවත් දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීමට අපගේ දත්ත විශේෂඥයන් ඔබට සහය වනු ඇත. ඔබගේ ව්‍යාපාරික යෙදුමෙන් උපරිම ඵල නෙලා ගැනීමටත්, දත්ත ගබඩා වස්තූන් (database objects) අතර සහ දත්ත ගබඩා අතර දත්ත ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කිරීමටත් උපකාරී වන දත්ත නිර්මිතයන් සහ දත්ත ගබඩා අංග හඳුනා ගැනීමට අපට උපකාර විය හැක.