ව්‍යවසාය පරිවර්තන සේවා

Tue, 2013-08-06 20:07 -- thedigitalgroup
ඩිජිටල් ආයතනයේ පරිවර්තන උපදේශන සේවාවන්ගේ ලක්ෂණ
තොරතුරු තාක්ෂණික උපාය මාර්ග සහ පරිවර්තන සැලසුම් තොරතුරු තාක්ෂණික පාලනය සේවා නැඹුරු නිර්මාණ ශිල්පය සහ
ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පය
තොරතුරු තාක්ෂණික කල්පිරීම් තක්සේරුව සහ උපායශීලී
පරිවර්තන සැලසුම්
තොරතුරු තාක්ෂණික පාලන කල්පිරුම් තක්සේරුව ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පීය කල්පිරීම් තක්සේරුව
පරිවර්තන මාර්ග සිතියමක් ගොඩනැගීම පාලන ආකෘති නිර්මාණය සහ
ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහය
ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නිර්මාණය සඳහා සහය
ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලි සඳහා ආකෘති නිර්මාණය
සහ යෙදුම් ප්‍රතිනිර්මාණය
ලිපිගොණු කළමනාකරණය ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පයේ ඵලදායීතාවය
වෙනස කළමනාකරණය
වටිනාකම් කළමනාකරණය
පරිවර්තන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාල

 • තොරතුරු තාක්ෂණික උපායමාර්ග සහ පරිවර්තන සැලසුම්— ව්‍යවසායේ තොරතුරු තාක්ෂණික පරිවර්තනය කළමනාකරණයටත් සහ ප්‍රාග්ධනය හා මෙහෙයුම් පිරිවැය අතර සමබරතාවය ප්‍රශස්ත අගයක පවත්වා ගෙන යාමටත් හැකියාව ලබා දෙන, මනා ලෙස ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි සම්පූර්ණ හා ව්‍යුහාත්මක සැලසුමක් ඔබට සපයා දෙයි.
 • තොරතුරු තාක්ෂණික පාලනය—සුදුසු තොරතුරු තාක්ෂණික ආයෝජනයන්, ව්‍යාපාරික ඉලක්කයන් සපුරා දෙන බව තහවුරු කර ගැන්ම සඳහා දැනට පවතින තොරතුරු තාක්ෂණික පාලනය තක්සේරු කර, සුදුසු ලෙස අනාගත ව්‍යුහයන්, ක්‍රියාවලියන් සහ මූලිකත්වය දිය යුතු දේ අර්ථ දක්වයි.
 • ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පය—දැනට පවතින ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පීය භාවිතයන්ගේ සුදුසු බව තක්සේරු කිරීමෙන්ද, අවශ්‍ය ආකාරයේ ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පයක් අර්ථ දැක්වීමෙන්ද, ඵලදායී ලෙස එම ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්ප ක්‍රමලේඛය සංවර්ධනය කිරීමද හරහා නව ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පීය පරිසරයක් අර්ථ දක්වයි.

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ව්‍යවසාය පරිවර්තන සේවා ක්‍රමෝපායේ දළ සටහනක්

 • ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය, තම අනුග්‍රාහකයන්ගේ ව්‍යාපාරික ප්‍රතිලාභයන් ඉහල නැංවීමේ පරමාර්ථය සහිතව, තොරතුරු තාක්ෂණික උපාය මාර්ග සැලසුම්කරණය, ව්‍යවසාය නිර්මාණ ශිල්පය, තොරතුරු තාක්ෂණික පාලනය සහ ක්‍රියාවට නැංවිය හැකි මං සැලසුම් යනාදී මෙකී නොකී සියළුම ව්‍යවසාය පරිවර්තන උපදේශන සේවාද, අපගේ පුළුල් පරාසයක පැතිර ගිය ප්‍රවීණත්වය සහ විසඳුම්ද, තම ව්‍යවසායට ලබා ගැනීමට ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපර තම සේවාදායකයන්ට සහය ලබා දේ.
 • ඔබේ තොරතුරු තාක්ෂණික ආයෝජන කළඹ (investment portfolio) නවීකරණය කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය විශ්වාසනීය තොරතුරු තාක්ෂණික පරිවර්තන සේවා ජීවන චක්‍ර ආකෘතියක් හරහා ඔබට යථෝචිත පරිවර්තන මංසැලසුමක් අර්ථ දැක්වීමට, පාලනයට, ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඵලදායී ලෙස පවත්වාගෙන යාමට අවකාශය ලබා දෙයි.

කර්මාන්ත නැඹුරුව සම්පත් සම්බන්ධ ප්‍රවීණත්වය
 • මූල්‍ය අවධානම් සහ අනුමැති සේවා
 • රාජ්‍ය සේවා
 • ශක්තිය සහ පහසුකම් සේවා
 • මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදනය
 • පලකිරීම් සහ අධ්‍යාපනය
 • 500කට ඉහල තාක්ෂණික විශේෂඥ පිරිසක්
 • 20කට වැඩි කර්මාන්ත විෂය වසම් විශේෂඥයන් (Domain experts)
 • එක්සත් ජනපදය, දකුණු පැසිෆික් රටවල් සහ ඉන්දියාව තුල විහිදුනු ගෝලීය බෙදා හැරුම් මධ්‍යස්ථාන
හවුල් සහ
කර්මාන්ත සන්ධානයන්
තාක්ෂණික සහ
වසම් ප්‍රවීණත්වය
ක්‍රමවේදයන් තොරතුරු තාක්ෂණික
සේවා පරිසර පද්ධතිය
ගිවිසුම්
ආකෘති
මයික්‍රොසොෆ්ට් ස්වර්ණ සම්මානලාභී
හවුල්කරු
හවුල්කරු
ක්‍රියාවලි උපදේශන සේවා
CMMi
 • මෘදුකාංග අභිරුචිකරණ සේවා
 • ව්‍යවසාය යෙදුම් සංවර්ධන සේවා
 • තොරතුරු තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් කළමණාකරන සේවා
 • මෘදුකාංග සත්‍යායනය සහ වලංගු කිරීම
 • ව්‍යවසාය ද්වාර කළමණාකරන සේවා
 • ක්‍රියාවලි සහ තොරතුරු තාක්ෂණික පාලන උපදේශන සේවා
ස්ථාවර මිලක් සහිත
ඇරඹුම්
ඔරකල් හවුල් කරු ව්‍යවසාය
නිර්මාණා ශිල්පය සහ සේවා නැඹුරු නිර්මාණ ශිල්පය
Agile(Scrum) නිමැවුම් මත පදනම් වූ මිල
නියම කිරීම
EPM Live දත්ත මධ්‍යස්ථාන
පරිවර්තනය
RAD කාලය සහ
ද්‍රව්‍ය ගිවිසුම්
Neverfail Group මයික්‍රොසොෆ්ට් සහ ඔරකල්
තාක්ෂණික
උපදේශන සේවා
Prince2  
Lanteria
EffectiveStaff
  ITIL  

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ ව්‍යවසාය පරිවර්තන සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය

 • I. පළමු අවධිය :
  ව්‍යාපාරික සහ සහයෝගීතා විසඳුම් වලට අදාල වන උපායශීලී පෙළගැස්වීම්
 • II. දෙවැනි සහ තුන්වන අවධි
  වියදම් ප්‍රශස්තකරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම මගින් සහ විවිධ වූ තොරතුරු තාක්ෂණික ප්‍රතිපත්ති රාමු සැකිලි නිර්මාණ ක්‍රියාවට නංවා තොරතුරු තාක්ෂණයේ වටිනාකම සාධනය කිරීම මගින්, තොරතුරු තාක්ෂණික වත්කම් සහ ක්‍රියාවලි තක්සේරුකරණය හා සහයෝගීතාව.
 • III. සිවු වන අවධිය
  තත්ව කළමනාකරණය වෙනස කළමනාකරණය, සහ මෘදුකාංග කළමනාකරණය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණික ක්‍රියාවලි ගොඩනගා තොරතුරු තාක්ෂණික වටිනාකමක් ඇති කිරීම.
 • IV. පස් වන අවධිය
  අවධානම් කළමනාකරණය, තොරතුරු තාක්ෂණික වත්කම් ආරක්ෂණය, ව්‍යාසන ප්‍රතිසාධනය (recovery) සහ එක දිගට මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කෙරේ.

  සේවා කළමනාකරණය, ව්‍යාපාරික ඒකකයන් තුල තොරතුරු තාක්ෂණය සේවාවක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරීම.

  ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, ව්‍යාපෘති භාර දීම් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම සහ තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා හැසිරවීම.