විශේෂඥ කණ්ඩායම

Thu, 2013-10-10 15:29 -- thedigitalgroup
ඇන්ඩෲ ස්ටෙල්මන්
 • ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, මෘදුකාංග සංවර්ධනය සහ මෘදුකාංග ක්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීමේ උපදේශක
 • සුප්‍රසිද්ධ O’ Reilly මාධ්‍ය පලකිරීම් විශාල සංඛ්‍යාවක කතෲ කර්තෘ කටයුතු කර ඇත
 • ව්‍යවහාරික මෘදුකාංග ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය
 • Head First PMP
 • Head First C#
 • Beautiful Teams
මාක් ගරී
 • සුප්‍රකට ඔරකල් දත්ත ගබඩා විශේෂඥයෙකි
 • ඔරකල් පරිශීලක කණ්ඩායම් සමුළු බොහෝමයක කථිකයෙකි
 • බොහෝ O’ Reilly මාධ්‍ය පලකිරීම් සඳහා සමකර්තෘ තනතුර දරන ලදී
 • Oracle Performance Tuning
 • Oracle SQL Tuning
ප්‍රකාශ් ශර්මා
 • ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂඥයෙකුද ක්‍රියාවලි වැඩි දියුණු කිරීමේ උපදේශකවරයෙකුද වේ
 • ක්‍රියාවලි සම්බන්ධයෙන් අදාල කර්මාන්තය තුල වසර 20කට අධික අත්දැකීමක්
 • Six Sigma කළු පටි ලාභී, CGeIT-PgMP සහ PMP ලාභියෙකි
 • සහතිකලත් මෙහෙයුම් සහ එතෙර වෙත ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම පිළිබඳ කළමනාකරුවෙකි