නිෂ්පාදනය

Wed, 2013-08-14 14:58 -- thedigitalgroup

නිෂ්පාදන කර්මාන්ත විෂය ක්ෂේත්‍රය නිරතුරුවම වෙනස් කම් වලට භාජනය කරවන අභියෝගයන්, පුරෝකථනය කිරීමටත් වටහා ගැනීමටත් ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයට හැකි වී තිබෙන්නේ නිෂ්පාදන කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ තොරතුරු තාක්ෂණීක සේවා සහ විසඳුම් පිළිබඳ අප සතු ප්‍රවීණත්වය නිසාවෙනි. වර්තමාන වාණිජ පරිසරය තුල ඇති අලෙවිකරණ අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා කාර්යක්ෂම සැපයුම් දාම ජාලයක අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන්ම අද නිෂ්පාදන ව්‍යවසායකත්වය ඉහල ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුතු නිෂ්පාදන විසඳුම් සඳහා යොමු වී තිබේ. මූලික වශයෙන් ගත් කල නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට පහත අභියෝග වලට මුහුණ දීමට සිදු වේ.

  • ගෝලීය විවර්තනය හේතුවෙන් ඉහල ගොස් ඇත් සංකිර්ණතාවය
  • ව්‍යවසාය පුරා සහයෝගිත්වයක් සහ ඉහල කාර්යසාධනීත්වයක් පවත්වා ගැනීම
  • ඉහල යන පාරිභෝගික දැක්ම සහ ව්‍යාපාරික තරඟකාරීත්වය


පහත ආකාරයට, ඔබගේ අගය දාමය හරහා සම්පත් ප්‍රශස්තීකරණය කිරීමෙන් හා වත්කම් උපයෝගීතා වයෙන් ව්‍යාපාරික අගය ඉහල නැංවීමටද, ඉහල ලාභ ලබා දීමටද සුදුසුම අන්දමේ විසඳුම් ඔබ අපි හමුවේ තබන්නෙමු :

  • අභිරුචිකරණ තොරතුරු තාක්ෂණික යෙදුම් සංවර්ධනය
  • ව්‍යවසාය ද්වාර සහ සහයෝගීතා කළමනාකරණය
  • ව්‍යවසාය සම්පත් සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය
  • මානව ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය සහ තොරතුරු පද්ධති
  • සංවිධානයේ අධ්‍යයන කළමනාකරණය පද්ධති සංවර්ධනය
  • ක්‍රියාවලි උපදේශන සේවා සහ පුහුණු කිරීම්