කම්කරු අමාත්‍යංශය - ජාතික සේවා නියුක්තික මධ්‍යස්ථානය (NEC) - දත්ත ගබඩා සංවර්ධනය

Wed, 2013-08-21 14:50 -- thedigitalgroup

එකම වහලක් යටදී සේවා සියල්ලම ලබා ගත හැකි වන අයුරින් සේවා සැපයීමේ ගුණාත්මක බවක් අත්කර දෙන තාක්ෂණික විසඳුම් සැපයීමට ජාතික සේවා නියුක්තික මධ්‍යස්ථානයේ දත්ත ගබඩාවට හැකි වනු ඇත. වඩාත් යාවත්කාලීන වූ දත්ත විශ්ලේෂණයක්ද, වේගවත් සහ සාධනීය ලෙස තීරණ ගැනීම සඳහා තොරතුරුද භාවිතයෙන් සම්පූර්ණ සේවා බෙදහැරීම් පද්ධතියම වැඩිදියුණු කර දීමට මෙම දත්ත ගබඩාවට හැකියාව තිබේ.

ජාතික සේවානියුක්තික මධ්‍යස්ථානයේ දත්ත ගබඩාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ දේශීය සහ පුළුල් ප්‍රදේශයක පැතිරුණු ජාල (WAN) වෙනුවෙනි. දත්ත ඇතුලත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් වැඩි කොටසක් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා, මධ්‍යගත වූ දත්ත ගබඩා ක්‍රමවේදයක් භාවිතයෙන්, මෙම මධ්‍යස්ථානයට අදාල සියළුම දත්ත එක් රැස් කර කළමනාකරණය කල යුතුය. නවීනතම සහ ගෙවන මුදලට සරිලන ආකාරයේ, කර්මාන්ත වලට අදාල වන ජාල ආරක්ෂණ වැඩ පිළිවෙලවල් භාවිතයෙන් එක් එක් ප්‍රාන්තයේ සිට දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව තිබිය යුතුය. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ සිදුවන ක්‍රියාවලි වල සෑම සංරචකයක්ම විශේෂිත සහ යාවත්කාලීන කරන ලද දත්ත වලින් ඌණපූරණය කරනු ලැබේ.

මෙයට අමතරව, ජාතික සේවානියුක්තික මධ්‍යස්ථානයෙහි සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වයත්, මෙහෙයුම් කටයුතුත්, සමාලෝචනයත්, නව නිර්මාණත් යන මේ සියල්ලම මෙමගින් වැඩි දියුණු වනු ඇත. තවද, මෙම දත්ත ගබඩාව මගින් වාර්තා සකස් කිරීමටත්, ජාතික සේවානියුක්තික මධ්‍යස්ථානයෙහි ජීවන චක්‍රයේ සියළුම තල වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ස්වංක්‍රීය ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීමටත් හැකියාව ලැබිය යුතුය.

Article Type: 
ප්‍රකාශිත දිනය: 
අඟහරුවාදා, ඔක්තොම්බර් 19, 2010