උකස් බැංකු සේවා

Wed, 2013-08-14 21:37 -- thedigitalgroup

වෙනත් බොහෝ මූල්‍ය සේවා අංශ මෙන්ම, උකස් උත්පාදනය සහ සේවා කර්මාන්තයද මූලික වශයෙන් මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවය සහ ලාභදායීත්වය ඉහල නංවා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශවයන්ට පැවරීම (business process outsourcing –BPO) මත රඳා පවතී. ඉහල සාධක පිරිවැයකින් යුක්ත ස්ථාන වලින් පහල සාධක පිරිවැයකින් යුක්ත ස්ථාන වෙත මෙහෙයුම් වෙනස් කිරීමක් බැංකු සහ උකස් සේවා සමාගම් තුල අද දක්නට තිබේ.
එතෙර ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශවයන් පැවරීමේදී (Offshore BPO) සැළකිය යුතු කරුණු අතර පහත සාධක විශේෂය:

  • පහල සාධක පිරිවැයකින් යුක්ත වීම
  • අතථ්‍ය බව නිසා සීමාවට ලක් නොවූ ඉහල තත්වයේ මෙහෙයුම් සහ කළමනාකරණ කෞශල්‍යයන්ගේ සැපයුමක්
  • වඩා හොඳ ධාරිතා උපයෝජනයක් (capacity utilization) සහ කාර්යක්ෂම සේවා සැපයුමක්
  • අවම දෝශ අනුපාතිකයක්
  • මූලික ව්‍යාපාර ගැටළු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම

ඵලදායීතාවය සහ සේවා මට්ටම් වල වැඩි දියුණු වීමට අමතරව 35-45%ක පිරිවැය පහත හෙලීමකට තුඩු දෙන පරිවර්තන ක්‍රමෝපායක් ලෙස එතෙර ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිර පර්ශවයන්ට පැවරීම හැඳින්විය හැක. ව්‍යාපාරික සේවා සැලසුමේ උපායශීලී පියවරක් ලෙස උකස් සේවා එතෙර දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීම සැලකිය යුතුය. දැනටමත් එතෙර ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිර පර්ශවයන්ට පැවරීමේ සේවා සපයන්නෙකුගේ හවුල්කරුවෙකු වන, එතෙර ක්‍රියාවලි සඳහා තීරණ ගැනීමට පැහැදිලි සැලැස්මකින් යුක්ත වූ ණය දෙන්නෙකුට, වඩා සූක්ෂම ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශවයන්ට පැවරීමටත්, වඩා ඉක්මනින් සේවා ව්‍යාප්ත කිරීම සහ සංකෝචනය සඳහාත්, වෙනස් වන වෙළඳපල අවශ්‍යතා වල ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකි වන පරිදි ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිර පාර්ශවයන්ට පැවරීමේ උපාය මාර්ග පවත්වා ගෙන යාමටත් ඉඩකඩ ලැබෙනු ඇත.