පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය

Fri, 2013-10-11 18:03 -- thedigitalgroup

ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය සුරැකීම ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරයට (TDG) ඉතා වැදගත්කොට සලකයි. මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රකාශය, ඩිජිටල් ආයතනය මගින් රැස් කරන පෞද්ගලික තොරතුරු සහ ඒවා එක්රැස් කරන ආකාරය පිළිබඳ විස්තර සපයයි.

පෞද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීම

ඩිජිටල් ආයතනය විසින් පහත දැක්වෙන පුද්ගලික තොරතුරු රැස් කර භාවිතා කරනු ඇත:

 • ඔබ මෙම වෙබ් අඩවිය භාව්තා කරන අන්දම පිළිබඳ තොරතුරු
 • මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත ලියාපදිංචි වීමට භාවිතා කරන තොරතුරු
 • ඩිජිටල් ආයතනය වෙත එවනු ලබන වෙනත් ඕනෑම තොරතුරක්

පෞද්ගලික තොරතුරු වල භාවිතය

ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය පහත දේ සඳහා ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කරනු ඇත:

 • මෙම වෙබ් අඩවිය පරිපාලනය කිරීම
 • ඔබටම වෙන් වූ පෞද්ගලිකත්වයක් මෙම වෙබ් අඩවිය තුල ඔබට සපයා දීම
 • වෙබ් අඩබියේ සේවා වලට ප්‍රවිශ්ඨ වීම සහ භාවිතයට ඉඩ සකසා දීම
 • වෙබ් අඩවිය තුල ඔබගේ තොරතුරු ප්‍රකාශනය
 • ඔබ මිලදී ගන්නා නිෂ්පාදන එවීමට
 • ඔබ මිලදී ගන්නා සේවාවන් සැපයීමට
 • නිවේදන සහ ඉන්වොයිසි එවීමට
 • ඔබෙන් මුදල් අයකර ගැනීමක් අවශ්‍ය වන විට
 • අලෙවිකරණ සන්නිවේදන ඔබට එවීමට

මෙවන් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ඩිජිටල් ආයතනය විසින් තම නියෝජිතයන්ට සහ අනුකොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට හෙලි කරන අවස්ථා වලදී, අදාල නියෝජිතයා හෝ අනුකොන්ත්‍රාත්කරු මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රකාශයට අනුකූලව එම පුද්ගලික තොරතුරු භාවිතා කිරීමට බැඳී සිටී.

ඉහත සඳහන් හේතූන් හැරුණු කොට වෙනත් හේතූන් සඳහා සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය වන හෙලි කිරීම් වලට අමතරව ඩිජිටල් ආයතනය විසින් නීතිමය අවශ්‍යතා සඳහා, වෙනත් නීතිමය කටයුතු හෝ අනාගතයේ ඇති විය හැකි නීතිමය අවශ්‍යතා සඳහාද, තම නීතිමය අයිතීන් සුරැකීමේ, ප්‍රකාශනයේ, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු හෙලි කරනු ඇත.

ඔබගේ දත්ත සුරක්ෂිත කිරීම

ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු නැතිවී යාම, අයතා ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම වැලැක්වීම සඳහා ඩිජිටල් ආයතනය යුක්ති සහගත ලෙස තාක්ෂණික සහ ආයතනීය වශයෙන් පූර්වෝපායන් යොදනු ඇත.

ඔබ සපයන පෞද්ගලික තොරතුරු ඩිජිටල් ආයතනයේ සුරක්ෂිත සර්වරය තුල ගබඩා කරනු ඇත

දෙස් විදෙස් තුල දත්ත හුවමාරුව

මෙම පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තියට අනුව ඩිජිටල් ආයතනය විසින් එක්රැස් කර ගනු ලබන තොරතුරු, ගබඩා කර භාවිතා කිරීම හෝ ඩිජිටල් ආයතනය දැනට මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන රටවල් තුල හුවමාරු කිරීම හෝ සිදු විය හැක.

ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු එසේ දේශ සීමාවෙන් පිටතට සම්ප්‍රේශණය වීම පිළිබඳ ඔබ එකඟ වේ.

මෙම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට සිදුවන යතාවත් කිරීම්

මෙම වෙබ් අඩවිය තුල නව සංස්කරණයක් පලකරමින් ඩිජිටල් ආයතනය මෙම පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්තිය යතාවත් කරනු ඇත.

යම් වෙනස්කමක් වෙතොත් එය දැන ගැනීමට මෙම පිටුව වරින් වර පරීක්ෂාකර බැලිය යුතු වේ.

වෙනත් වෙබ් පිටු

මෙම වෙබ් අඩවිය තුල වෙනත් වෙබ් අඩවි වෙතට සන්බධක (links) පවතී

වෙනත් තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් සිදු කෙරෙනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් සහ පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඩිජිටල් ආයතනය වගකියනු නොලැබේ

ඩිජිටල් ආයතනය අමතන්න

මෙම පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව හෝ ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපාරය ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු භාවිතයට ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටළුවක් තිබේ නම් කරුණාකර පහත ලිපිනයට හෝ ඊමේල් ලිපිනයට අපට ලියන්න:

 • මෙම ලිපිනය ස්පෑම් (spam) වලින් ආරක්ෂා කරනු ලැබූවකි. එය දර්ශනය වීමට ඔබට JavaScript අවශ්‍ය වනු ඇත.

  හෝ

 • ඩිජිටල් සමූහ ව්‍යාපරය, 155 විලේජ් මාවත, ප්‍රින්ස්ටන්, නිවුජර්සි, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

මෙම පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය

මෙම පෞද්ගලික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය website-contracts.co.uk විසින් නිර්මාණය කරන ලද සහ freenetlaw.com බෙදා හරින ලද මුල් ටෙම්ප්ලේට පිටපත මත පදනම් වී ඇත.