පල්ස්.ටයිම්™

Fri, 2013-08-16 21:40 -- thedigitalgroup • කාලසටහනක කාලය වාර්තා කිරීම වඩා පහසු සහ ඉක්මන් කරයි
 • සේවාලාභීන් විවිධ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වැය කරන කාලය පිළිබඳව වාර්තා තබා ගනී
 • ව්‍යාපෘතියකට සත්‍ය වශයෙන් වැය වන පිරිවැය ගණනය කර, අයවැයෙහි සඳහන් වන පිරිවැය සමග එය සන්සන්දනාත්මකව සලකා බලමින් ලාභාංශ ඉහල නැංවීමට උපකාරී වීම
 • යම් ව්‍යාපෘතියකට අදාල සම්පත් පරිහරණය
 • වෙන්කිරීම් ලැයිස්තු සහ කණ්ඩායම් හෝ සම්පත් පැවරුම් නිර්මාණය කරමින් සම්පත් කළමනාකරණය පහසු කිරීම
 • අප්‍රයුක්ත (idle) සම්පත් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම
 • චරිත මත පදනම් වූ රහස්‍ය භාවයක් සැපයීම
 • අවශ්‍ය ආකෘතියෙන් විවිධ වාර්තා ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව නිසා කාලය ඉතිරි වීම

පල්ස්.ටයිම්™

යම් ව්‍යාපෘතියක් කලට වේලාවට සම්පූර්ණ කර භාර දීමට සහ ඔබේ සේවාදායකයාට සුදුසු පරිදි මිල නියම කිරීමට යම් කාර්යයක තත්වය පිළිබඳ නිතර අවධානයෙන් සිටිය යුතු අතර, විශේෂයෙන්ම ඔබ ව්‍යාපෘති හෝ සේවාදායකයන් කිහිපයක් කළමනාකරණය කරන විටදී මෙය ඉතා අසීරු ක්‍රියාවක් වන බව නිසැකය. ව්‍යාපෘති වල ක්‍රියාකාරීත්වය සුදුසු පරිදි හැසිරවීම, සුදුසු අවස්ථාවේ සුදුසුම තීරණය ගැනීමට උපකාරී වේ.

පැරණි ව්‍යාපෘති පිළිබඳව දත්ත සියල්ල ඔබ සතු වේ නම් නව ව්‍යාපෘති වඩා හොඳින් සැලසුම් කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. එසේම ප්‍රමාණවත් තරම් සම්පත් යොදා ගැනීමටත්, පිරිවැය සහ කාලය සුදුසු පරිදි කළමනාකරණයටත් ඔබට ඉතා පහසු වනු ඇත.

සේවාදායකයන්, කාර්යභාරයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව තෘප්තිමත්ද නැද්ද යන්නත්, ඔවුන්ට නිවැරදි ලෙස මිලක් නියම කරනු ලබන බවත් තහවුරු කර ගැනීම පිණිස ඉහල කළමනාකාරීත්වයටත් සමාගමේ ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව සාකල්‍ය දැක්මක් අවශ්‍යය.
පල්ස්.ටයිම්™, ව්‍යාපෘති, සම්පත් සහ සේවාදායකයන් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

කලට වේලාවට සහ අදාල අයවැය මට්ටම නොයික්මවමින් ව්‍යාපෘති සැපයීමට අවශ්‍ය වන දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා පල්ස්.ටයිම්™ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන්හට ඉඩකඩ සලසයි - ඒ අතරම බිල්පත් නිකුත් කිරීම් සම්බන්ධ කාල පමාවන්ද වලක්වා දමයි.
සියළුම දත්ත අතැති හෙයින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරුහට දක්ෂ වූ තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇත. ව්‍යාපෘති වල කාලීන තත්වය පිළිබඳ අවබෝධයෙන් සිටින ඔවුන්ට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ඉතා පහසු එකක් වන අතර පාලනය කල නොහැකි තත්වයන්ට පත් නොවීම සඳහා, සුදුසු අවස්ථාවේ සුදුසු පියවරවල් ගනිමින් අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමටද මින් ඉඩ ප්‍රස්ථාව ලැබේ.

සංවිධානය පුරාවට සුදුසු අන්දමේ සම්පත් පරිහරණයත්, කාර්යසාධනීය ලෙස ව්‍යාපෘති භාරදීමත්, කලට වේලාවට නිවැරදි ලෙස බිල් පත් නිකුත් කිරීමත් යන මේ සියල්ල පිළිබඳ මනා අවධානයක් යොමු කිරීමට ඉහල කළමනාකාරීත්වයට ඉඩකඩ ලැබේ.

තාක්ෂණික කරුණු:

 • සම්පත් පැවරීම සහ කළමනාකරණය
  • රුක්සටහන් සහ වගු ආධාර කර ගනිමින් පහසුවෙන් සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම
  • සම්පත් ඉක්මනින් එකතු කල හැකි වීම
  • කණ්ඩායම් සකස් කිරීම, කණ්ඩායම් අතර හුවමාරු කර ගැනීම සහ කණ්ඩායම් වලට සාමාජිකයන් ඇතුලත් කිරීම
  • ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන්ගේ සම්පත් කළමනාකරණය
  • ව්‍යාපාරය තුල ඇති සම්පත්, ඒවායේ නමින් සෙවිය හැකි වීම
  • යම් සම්පතකට අදාල කාර්යභාරයන් අධ්‍යනය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට හැකි වීම
  • සම්පත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අක්‍රිය කිරීම
  • පැවරුම් ලේඛනයක් සකස් කිරීමට සහ සම්පත් පැවරීමට හැකි වීම
  • අයවැයෙන් වෙන් කරන ලද පිරිවැය සහ සත්‍ය වශයෙන් වැයවන වියදම ගනනය කිරීම
 • භාවිතයට පහසු කාලසටහන
  • දිනපතා, සතිපතා සහ නැවත නැවතත් සිදු වන කාර්යභාරයන් ඇතුලත් කිරීමට ඇති හැකියාව
  • කාලසටහන පුරවා නොමැති විට විද්‍යුත්-තැපැල් පණිවුඩයක් මගින් ඒ බව දැනුම් දීම
  • අනුකූලතා පිළිබඳ දැනුම් දීම්
  • මෑත කාලයේ සිදු වූ සහ සිදු වීමට ඇති කාර්යභාරයන් බැලීම
  • කාලසටහනට කරන ලද ඇතුලත් කිරීම් පිළිබඳ වාර්තා බැලීම
 • අනුපාතික වගු
  • විසඳුම් සහ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අනුපාතික වෙන් කිරීම
  • ඉටු කරන ලද කාර්යයේ ස්වභාවයට අනුව මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා අදාල පුද්ගලයාගේ ව්‍යාපාරික තත්වය අනුව අනුපාතිකය නිර්ණය කිරීම
  • එතෙර, සංවිධානයෙන් පිට සහ ඇතුලත සිදු කෙරෙන සේවා සහ විසඳුම් සඳහා එකිනෙකට වෙනස් අනුපාතිකයන් වෙන් කිරීම
  • යම් කිසි කාල සීමාවක් වෙනුවෙන් මූලාශ්‍ර වලට අනුව කාර්ය මණ්ඩල අනුපාතික පැනවීම
  • සම්පත් අක්‍රිය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව සහ අනුපාතිකයන් වෙනස් කල හැකි වීම
 • එසැනින් ලැබෙන වාර්තා
  • සම්මත වාර්තා:
   • ඔබට අවශ්‍ය පරිදි කාල සීමාව, ව්‍යාපෘතිය, ස්ථානය අනුව දත්ත වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව
   • කාලය මාසිකව, සතිපතා හෝ දිනපතා නිරීක්ෂණයේ හැකියාව
   • සම්පත්, ව්‍යාපෘති හෝ අනුකූලතා ලෙස වෙන් කර ලබා ගත හැකි වීම
   • සෙවීමේ පරාසය වඩා පටු කර ගැනීමට සෙවුමක වර්ගය, සම්පත් කාණ්ඩය යනාදිය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව
  • වාර්තා Excel සටහනක් වෙතට ගැනීමේ හැකියාව
  • ඇතුලු වීමේ අයිතිය අනුව වාර්තාවල ප්‍රතිපල වෙනස් වීම
  • අනුපාතික අගයන් කල් ඉකුත් වූ විට වාර්තා මගින් දැනුම් දීමේ හැකියාව
  • ව්‍යාපෘතියෙන් ව්‍යාපෘතියට ලදුපත් නිකුත්කිරීමේ සහ මෙහෙයවීමේ හැකියාව
 • පරිපාලක
  • සංවිධානය අර්ථ දැක්වීම සහ පාලනය
  • යම් සංවිධානයක් සඳහා කාල සටහන් අනුමත කරන්නෙකු අර්ථ දැක්වීම
  • යම් ව්‍යාපෘතියකට අදාල පුද්ගලයන් සහ සංවිධාන වෙන් කිරීමේ හැකියාව
  • ව්‍යාපෘතියට සහ කාර්යභාරයට අනුව වර්ගීකරණය කිරීමේ හැකියාව
  • වියදම් මධ්‍යස්ථානයක් සහ ව්‍යාපාර දාම ගොඩ නැගීම